Women's Care Tea Table

Ingredient Origin
Hibiscus Uttarakhand
Pomegranate Maharashtra
Green Tea Assam
Rose Karnataka
Cardamom Kerala
Holy Basil Bihar
Fennel Gujarat
Licorice Curcumin Andhra Pradesh
Spearmint Uttar Pradesh
Peppermint Madhya Pradesh
Lemon grass Kerala
Nettle Uttarakhand
Moringa Tamil Nadu
Amla Uttar Pradesh
Shatavari Punjab
Shankpushpi Uttar Pradesh
Ashwagandha Madhya Pradesh
Ashoka West Bengal
Ginger Orissa
Punarnava Madhya Pradesh