Women's Care Tea Ingredient - Table

 Ingredients Origin
Spearmint Uttar Pradesh
Peppermint Madhya Pradesh
Lemon grass Kerala
Nettle Uttarakhand
Moringa Tamil Nadu
Amla Uttar Pradesh
Shatavari Punjab
Shankpushpi Uttar Pradesh
Ashwagandha Madhya Pradesh
Ashoka West Bengal
Ginger Orissa
Punarnava Madhya Pradesh